De coronacrisis heeft gevolgen voor de financiële situatie van bedrijven en van werknemers. Een maatregel die wordt genomen om de gevolgen van de crisis te bestrijden is het toepassen van arbeidsduurverkorting. Welke gevolgen heeft dit voor de opbouw van het pensioen? Klik hier om direct contact met ons op te nemen.

Arbeidsduurverkorting waarbij het dienstverband in stand blijft

Als de arbeidsduur wordt verkort kan er sprake zijn van het verlagen van het loon van de werknemer. De pensioenopbouw mag in dit geval worden voortgezet over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.

Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd

In deze situatie  kan het pensioen worden opgebouwd over het loon dat de werknemer ontving voordat de arbeidsduurverkorting is ingegaan.

Arbeidsduurverkorting zonder (gedeeltelijk) ontslag of inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering

De pensioenopbouw kan nu niet over het oude, hogere loon worden voortgezet. Wel bestaat de mogelijk om, onder voorwaarden, gebruik te maken van de mogelijkheid om pensioenopbouw op vrijwillige basis voort te zetten. Voor oudere werknemers (drie jaar voor ingang pensioen) kan dit voor problemen zorgen.

Verlaging loon zonder arbeidsduurverkorting

In deze situatie is het niet mogelijk om pensioenopbouw te baseren op het loon zoals dat werd ontvangen voordat de loonsverlaging van kracht werd. Werknemers leveren dan dus behalve loon ook pensioenaanspraken in.

Vragen? Bel of mail ons. Dit kan ook als je geen klant bent van ons!